Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC BÁO LỚN NHƯ VẬY LÀ DÙNG TÂM TỪ BI CỦA PHẬT MÀ LÀM

0