Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ CÓ PHƯỚC HAY KHÔNG PHƯỚC LÀ GÌ? LÀ THẬT TU

QUÝ VỊ CÓ PHƯỚC HAY KHÔNG PHƯỚC LÀ GÌ? LÀ THẬT TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT

NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC BÁO VÃNG SANH VƯỢT QUA CÕI NHÂN GIAN CHÚNG TA

PHƯỚC BÁO VÃNG SANH VƯỢT QUA CÕI NHÂN GIAN CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không