Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

TRĂM KIẾP TU PHƯỚC LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐỘ CHÚNG SANH

TRĂM KIẾP TU PHƯỚC LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐỘ CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC TỪ TÂM SANH, TỪ TÂM GIÁC NGỘ SANH

PHƯỚC TỪ TÂM SANH, TỪ TÂM GIÁC NGỘ SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI NÊN TÍCH PHƯỚC TỪ KHI CÒN NHỎ

PHẢI NÊN TÍCH PHƯỚC TỪ KHI CÒN NHỎ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CỔ THÁNH TIÊN HIỀN DẠY NGƯỜI TIẾC PHƯỚC

CỔ THÁNH TIÊN HIỀN DẠY NGƯỜI TIẾC PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC NHÂN CƯ PHƯỚC ĐỊA. PHƯỚC ĐỊA PHƯỚC NHÂN CƯ

PHƯỚC NHÂN CƯ PHƯỚC ĐỊA. PHƯỚC ĐỊA PHƯỚC NHÂN CƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không