Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

TỐT NHẤT LÀ TRONG PHƯỚC CÓ HUỆ, TRONG HUỆ CÓ PHƯỚC

TỐT NHẤT LÀ TRONG PHƯỚC CÓ HUỆ, TRONG HUỆ CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌA PHƯỚC GIỮA MỘT NIỆM

HỌA PHƯỚC GIỮA MỘT NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

MỘT NIỆM HỌA PHƯỚC ĐỀU TRONG ĐÓ

MỘT NIỆM HỌA PHƯỚC ĐỀU TRONG ĐÓ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

VỪA CHUYỂN NIỆM, CẢ PHƯỚC BÁO ĐÃ ĐỔI KHÁC

VỪA CHUYỂN NIỆM, CẢ PHƯỚC BÁO ĐÃ ĐỔI KHÁC

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức