Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

ĐỨC TÍN ĐEM ĐẾN CHO QUÝ VỊ PHƯỚC BÁO

ĐỨC TÍN ĐEM ĐẾN CHO QUÝ VỊ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP, HỌ ĐANG HƯỞNG PHƯỚC BÁO ĐÓ

HỌ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP, HỌ ĐANG HƯỞNG PHƯỚC BÁO ĐÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THUA THIỆT LÀ PHƯỚC

THUA THIỆT LÀ PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHƯ LAI NÓI KINH VÌ CHÚNG SANH MÀ CHỈ RA TỘI PHƯỚC

NHƯ LAI NÓI KINH VÌ CHÚNG SANH MÀ CHỈ RA TỘI PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẢN THÂN CHÚNG TA THÀNH TỰU THÌ CHÚNG SANH CÓ PHƯỚC

BẢN THÂN CHÚNG TA THÀNH TỰU THÌ CHÚNG SANH CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC CHÍNH LÀ BỐ THÍ, TRÌ GIỚI, NHẪN NHỤC

PHƯỚC CHÍNH LÀ BỐ THÍ, TRÌ GIỚI, NHẪN NHỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIỆN THỜI ĐỨC CÒN CHẲNG CÓ, TU MỘT CHÚT PHƯỚC BÁO

HIỆN THỜI ĐỨC CÒN CHẲNG CÓ, TU MỘT CHÚT PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CỔ NHÂN THƯỜNG NÓI TRONG PHƯỚC CÓ HỌA

CỔ NHÂN THƯỜNG NÓI TRONG PHƯỚC CÓ HỌA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không