Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỐN PHƯỚC ĐIỀN

BỐN PHƯỚC ĐIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CÓ TRÍ HUỆ, MỚI CÓ PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

CÓ TRÍ HUỆ, MỚI CÓ PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG ĐỨC KHÔNG CÒN, CÒN LẠI LÀ PHƯỚC ĐỨC

CÔNG ĐỨC KHÔNG CÒN, CÒN LẠI LÀ PHƯỚC ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không