Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

PHẬT PHÁP PHƯỚC LỢI NHIỀU ĐỜI

PHẬT PHÁP PHƯỚC LỢI NHIỀU ĐỜI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CHO NÊN NGƯỜI HIỆN TẠI MUỐN TU PHƯỚC RẤT DỄ DÀNG

CHO NÊN NGƯỜI HIỆN TẠI MUỐN TU PHƯỚC RẤT DỄ DÀNG

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

BIẾT SỬA ĐỔI SAI LẦM VẪN ĐẠT ĐƯỢC PHƯỚC BÁO

BIẾT SỬA ĐỔI SAI LẦM VẪN ĐẠT ĐƯỢC PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

QUY Y PHẬT NHỊ TÚC TÔN! NHỊ LÀ PHƯỚC BÁO VÀ TRÍ TUỆ

QUY Y PHẬT NHỊ TÚC TÔN! NHỊ LÀ PHƯỚC BÁO VÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không