Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

ĐEM PHƯỚC BÁO ĐỂ TẠO RA RẤT NHIỀU TỘI NGHIỆP

ĐEM PHƯỚC BÁO ĐỂ TẠO RA RẤT NHIỀU TỘI NGHIỆP

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

HỌ MẮNG BẠN LÀ MANG PHƯỚC BÁO TẶNG CHO BẠN

HỌ MẮNG BẠN LÀ MANG PHƯỚC BÁO TẶNG CHO BẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TỘI PHƯỚC LÀ GÌ? CHÍNH LÀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

TỘI PHƯỚC LÀ GÌ? CHÍNH LÀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI BIẾT CHỊU THIỆT CHÍNH LÀ PHƯỚC

PHẢI BIẾT CHỊU THIỆT CHÍNH LÀ PHƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

TU PHƯỚC TRONG PHẬT MÔN THÌ PHƯỚC ẤY LỚN NHẤT

TU PHƯỚC TRONG PHẬT MÔN THÌ PHƯỚC ẤY LỚN NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

CHÚNG TA NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không