Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHƯỚC DUY TRÌ THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG GIÁC LÀ TRONG CÁI PHƯỚC ĐÓ CÓ TUỆ, CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

0