Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

SAU KHI THÀNH PHẬT, VÌ SAO PHẢI DÙNG THỜI GIAN MỘT TRĂM KIẾP TU PHƯỚC VẬY?

0