Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TAM ÁC ĐẠO CHÚNG TA GỌI LÀ CÕI SÚC SINH, CÕI ĐỊA NGỤC, CÕI NGÃ QUỶ, CHỈ CÓ THỌ TỘI, KHÔNG CÓ CƠ HỘI TẠO ÁC

0