Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TẬN HƯ KHÔNG KHẮP PHÁP GIỚI LÀ DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN

NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

AI NẤY CÓ CÙNG MỘT TỰ TÁNH, HÁ LẼ NÀO KHÁC NHAU

AI NẤY CÓ CÙNG MỘT TỰ TÁNH, HÁ LẼ NÀO KHÁC NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ GÌ?

TỰ TÁNH LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CỦA VẠN PHÁP LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH

TÂM CỦA VẠN PHÁP LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ ĐỨC NĂNG

TỰ TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ ĐỨC NĂNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ TÁC DỤNG CỦA TỰ TÁNH THANH TỊNH TÂM

ĐÓ LÀ TÁC DỤNG CỦA TỰ TÁNH THANH TỊNH TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không