Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

* TÁNH ĐỨC LÀ THỨ VỐN SẴN CÓ NHƯNG BỊ MÊ MẤT, CẦN PHẢI KHÔI PHỤC

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC CỦA TỰ TÁNH

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không