Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TẠO THẬP ÁC THÌ ÁC BÁO SẼ ĐẾN, TAI HOẠ GIÁNG XUỐNG

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HOÁ GIẢI TAI NẠN

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HOÁ GIẢI TAI NẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NHẮC ĐẾN ĐỂ CÙNG NHAU THẢO LUẬN, GIẢI QUYẾT TAI NẠN

NHẮC ĐẾN ĐỂ CÙNG NHAU THẢO LUẬN, GIẢI QUYẾT TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức