Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

* TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH

* TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH

* TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* PHẬT TÁNH LÀ BẢO

* PHẬT TÁNH LÀ BẢO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không