Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

TÍN TÂM LÀ CĂN NGUYÊN ĐỂ CHÚNG TA VÀO ĐẠO THÀNH PHẬT

TÍN TÂM LÀ CĂN NGUYÊN ĐỂ CHÚNG TA VÀO ĐẠO THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH

TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT TRĂM MƯỜI HAI TUỔI NGÀI ĐÃ THÀNH PHẬT

MỘT TRĂM MƯỜI HAI TUỔI NGÀI ĐÃ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÀNG THƯỢNG THƯỢNG CĂN MỘT NGÀY LÀ THÀNH PHẬT

HÀNG THƯỢNG THƯỢNG CĂN MỘT NGÀY LÀ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CÓ VIÊN THÀNH PHẬT LÀ THẬT

CHỈ CÓ VIÊN THÀNH PHẬT LÀ THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ THÀNH PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÀNH PHẬT ĐẠO TRONG MỘT ĐỜI THÌ CHỈ CÓ PHÁP MÔN NÀY

THÀNH PHẬT ĐẠO TRONG MỘT ĐỜI THÌ CHỈ CÓ PHÁP MÔN NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẾN BÊN KIA CHẮC CHẮN THÀNH PHẬT

ĐẾN BÊN KIA CHẮC CHẮN THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không