Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TẤT CẢ PHÁP TỪ TÂM TƯỞNG SANH, CHỈ CẦN CHÚNG TA KHÔNG BỎ Ý NIỆM NÀY THÌ TÂM TƯỞNG SỰ THÀNH

TẤT CẢ PHÁP TỪ TÂM TƯỞNG SANH, CHỈ CẦN CHÚNG TA KHÔNG BỎ Ý NIỆM NÀY THÌ TÂM TƯỞNG SỰ THÀNH
0