Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

DI ĐÀ LÀ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN, LÀ NỀN TẢNG CỦA TẤT CẢ CHƯ PHẬT

TOÀN BỘ ĐỊA CẦU CŨNG LÀ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

TOÀN BỘ ĐỊA CẦU CŨNG LÀ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢNH TRONG MƠ TỪ ĐÂU MÀ CÓ? Ý THỨC TA BIẾN HIỆN RA

CẢNH TRONG MƠ TỪ ĐÂU MÀ CÓ? Ý THỨC TA BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỊA NGỤC TỪ ĐÂU MÀ CÓ? TỪ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

ĐỊA NGỤC TỪ ĐÂU MÀ CÓ? TỪ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIÊN ĐƯỜNG LÀ DO NGHIỆP THIỆN BIẾN HIỆN RA

THIÊN ĐƯỜNG LÀ DO NGHIỆP THIỆN BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẬN HƯ KHÔNG KHẮP PHÁP GIỚI LÀ DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN

TẬN HƯ KHÔNG KHẮP PHÁP GIỚI LÀ DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KIẾN TƯ PHIỀN NÃO BIẾN HIỆN RA LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

KIẾN TƯ PHIỀN NÃO BIẾN HIỆN RA LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN PHÁP LÀ TỪ TỰ TÁNH CHÚNG TA BIẾN HIỆN RA

VẠN PHÁP LÀ TỪ TỰ TÁNH CHÚNG TA BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không