Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

THA HÓA TỰ TẠI THIÊN, PHƯỚC BÁO NÀY CÒN THÙ THẮNG HƠN TRỜI THỨ TƯ

0