Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

THẬT TIN, THẬT NGUYỆN TRÌ DANH MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NÀY, NGƯỜI NÀY CÓ PHƯỚC

0