Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

THỌ MẠNG CỦA MÌNH CHỈ CÒN BA THÁNG, MỘT LÒNG ĐÓNG CỬA NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

0