Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

THỰC TẾ MÀ NÓI PHÁP THÂN VỐN SẴN CÓ

0