Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TIỂU BẢN LÀ KINH A DI ĐÀ, ĐẠI BẢN LÀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ, ĐỀU LÀ MỘT BỘ KINH

TIỂU BẢN LÀ KINH A DI ĐÀ, ĐẠI BẢN LÀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ, ĐỀU LÀ MỘT BỘ KINH
0