Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TRÊN ĐẦU ĐỐT RẤT NHIỀU, NHƯNG TỰ TƯ TỰ LỢI, KEO KIỆT, NHƯ VẬY HOÀN TOÀN CHỈ LÀ GẠT NGƯỜI

TRÊN ĐẦU ĐỐT RẤT NHIỀU, NHƯNG

TỰ TƯ TỰ LỢI, KEO KIỆT, NHƯ VẬY

HOÀN TOÀN CHỈ LÀ GẠT NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nhiên đăng, tán hoa, thiêu hương đây là cúng Phật. Đăng tượng trưng cho trí huệ, thời Phật thắp sắp, thắp đèn dầu là tượng trưng cho trí huệ, một nghĩa khác là tượng trưng phụng hiến.

Thiêu đốt mình để soi sáng người khác, chính là nói xả mình vì người. Đốt hương, người xuất gia đốt hương trên đỉnh đầu, chấm liều. Có người nói đây là dấu thọ giới, sai lầm. Giới làm gì có dấu, thọ giới không có dấu, đốt hương mới có dấu.

Đốt hương có ý gì?

Ở trước Phật tiền phát thệ, con đốt thân mình để chiếu soi người khác. Ý này chính là hy sinh mình, tôi muốn phụng hiến cho người khác, vì người khác phục vụ, chính là ý này.

Trên đầu đốt rất nhiều, nhưng tự tư tự lợi, keo kiệt, như vậy hoàn toàn chỉ là gạt người, quý vị gạt ai?

Gạt Phật Bồ Tát. Trước Phật Bồ Tát đốt hương phát nguyện, mà chính mình không thực hiện, như vậy là hoàn toàn sai. Quý vị đốt chấm hương này là có tội, gạt Phật, gạt chúng sanh. Thông thường đệ tử tại gia đốt hương trên cánh tay, xuất gia đốt hương trên đỉnh đầu.

Thực tế đây đều là người xưa y giáo phụng hành. Toàn Thế Giới không có đốt hương trên đỉnh đầu, đốt ở cánh tay. Trong Kinh Phật có, nó nói với quý vị, quý vị phải hiểu ý nghĩa này. Trước Phật Bồ Tát phát thệ xả thân vì người, không nhất định phải đốt hương, nên hiểu ý này.

Chúng ta thật sự đã đốt, đốt rồi cũng tốt. Từng giờ từng phút cảnh tỉnh mình, khiến mình đừng quên, điều này rất tốt. Cho nên nhất định phải hiểu được dụng ý của nó, không biết dụng ý của nó, là quý vị sẽ sai lầm. Tán hoa, đây đều là cúng dường.

Hoa tượng trưng điều gì?

Hoa tượng trưng cho nhân. Thực vật trước khai hoa sau mới kết quả, hoa nở đẹp, quả nhất định ngon, nên hoa tượng trưng nhân, đây là biểu pháp, biểu thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả, tượng trưng cho ý này.

Cho nên cúng hoa lên Đức Phật, quý vị hiểu được ý nghĩa cúng hoa, không phải Phật muốn nhìn, mà là nhắc nhở chúng ta thiện nhân thiện quả, chính là ý này. Đăng tượng trưng thiêu đốt mình, chiếu soi người khác. Đốt hương, hương tượng trưng tín, tượng trưng giới định.

***