Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TRỒNG CÁC CĂN LÀNH, NGUYỆN SANH CỰC LẠC THẤY A DI ĐÀ PHẬT

0