Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TRONG KINH HOA NGHIÊM NHỮNG NHÂN VẬT MÀ QUÝ VỊ NHÌN THẤY TOÀN LÀ CHƯ PHẬT NHƯ LAI HÓA HIỆN

TRONG KINH HOA NGHIÊM NHỮNG NHÂN VẬT MÀ QUÝ VỊ NHÌN THẤY TOÀN LÀ CHƯ PHẬT NHƯ LAI HÓA HIỆN
0