Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TRONG MẠNG CHÚNG TA KHÔNG CÓ, PHƯỚC BÁO NÀY HIỆN TIỀN, THÌ CHÍNH LÀ BỊ BỆNH VÀ TAI NẠN ĐẾN

0