Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

❁ TRƯỚC HỌC TIỂU THỪA, SAU MỚI HỌC ĐẠI THỪA

❁ ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

❁ ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

❁ THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

❁ ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TRONG TIỂU THỪA LÀ TU ĐÀ HOÀN, SƠ QUẢ

❁ TRONG TIỂU THỪA LÀ TU ĐÀ HOÀN, SƠ QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

❁ CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❁ TRONG MỘT ĐỜI CHỨNG A LA HÁN LÀ TIỂU THỪA

❁ TRONG MỘT ĐỜI CHỨNG A LA HÁN LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không