Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TẬN HƯ KHÔNG KHẮP PHÁP GIỚI LÀ DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN