Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TỰ MÌNH KHÔNG MUỐN HỌC, CHA MẸ PHẢI ÉP ĐƯA ĐẾN, ĐÂY ĐỀU LÀ CÓ PHƯỚC BÁO RẤT LỚN, KHÔNG NÊN SANH TRONG PHƯỚC MÀ KHÔNG BIẾT PHƯỚC

0