Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

TỰ TƯ TỰ LỢI, THAM SÂN SI MẠN LÀ GỐC CỦA ÁC NGHIỆP

CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM, SÂN, SI HIỆN BA ÁC ĐẠO

THAM, SÂN, SI HIỆN BA ÁC ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không