Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI PHẬT, CỘNG ĐỒNG MỘT PHÁP THÂN

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI PHẬT, CỘNG ĐỒNG MỘT PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN, BÁO THÂN, ỨNG THÂN

PHÁP THÂN, BÁO THÂN, ỨNG THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN BỒ TÁT LÀ PHẦN CHỨNG PHẬT

PHÁP THÂN BỒ TÁT LÀ PHẦN CHỨNG PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN LÀ CĂN TÁNH CỦA SÁU CĂN

PHÁP THÂN LÀ CĂN TÁNH CỦA SÁU CĂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀ ĐỨC CỦA PHÁP THÂN, VÌ PHÁP THÂN THƯỜNG TRỤ

LÀ ĐỨC CỦA PHÁP THÂN, VÌ PHÁP THÂN THƯỜNG TRỤ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN VÀ THÂN TƯỚNG KHÁC CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC NHAU?

PHÁP THÂN VÀ THÂN TƯỚNG KHÁC CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC NHAU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ TÁT TRONG CÕI THẬT BÁO LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

BỒ TÁT TRONG CÕI THẬT BÁO LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHỔ HIỀN LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

PHỔ HIỀN LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không