Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

PHÁ MỘT PHẨM VÔ MINH, CHỨNG MỘT PHẦN PHÁP THÂN

PHÁ MỘT PHẨM VÔ MINH, CHỨNG MỘT PHẦN PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ỨNG THÂN LÀ DỤNG, PHÁP THÂN LÀ THỂ, BÁO THÂN LÀ TƯỚNG

ỨNG THÂN LÀ DỤNG, PHÁP THÂN LÀ THỂ, BÁO THÂN LÀ TƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC GỌI LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC GỌI LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỰC TẾ MÀ NÓI PHÁP THÂN VỐN SẴN CÓ

THỰC TẾ MÀ NÓI PHÁP THÂN VỐN SẴN CÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BIẾT THẬT SỰ LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT!

BIẾT THẬT SỰ LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHƯ VẬY PHÁP THÂN BẤT SANH, BẤT DIỆT

NHƯ VẬY PHÁP THÂN BẤT SANH, BẤT DIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN HUÂN TẬP MÀ CÓ LỰC

PHÁP THÂN HUÂN TẬP MÀ CÓ LỰC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không