Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

0