Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ HẠNH PHÚC NHÂN SINH