Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

VÌ SAO PHẢI HỌC ĐỆ TỬ QUY? BẠN LÀM ĐƯỢC ĐỆ TỬ QUY RỒI BẠN SẼ BIẾT

VÌ SAO PHẢI HỌC ĐỆ TỬ QUY?

BẠN LÀM ĐƯỢC ĐỆ TỬ QUY

RỒI BẠN SẼ BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cho nên tại chỗ này tôi xin báo cáo với các vị, Học Viện Tịnh Tông tại Úc Châu của chúng ta hiện tại đang học cái gì?

Học Đệ Tử Quy.

Vì sao phải học Đệ Tử Quy?

Bạn làm được Đệ Tử Quy rồi, thì bạn sẽ biết. Cho nên chúng ta dùng thời gian hai năm để làm ra một sự chuyển biến, việc này rất quan trọng.

Cũng giống như chúng ta muốn xây nhà lầu, trước tiên chúng ta dùng hai năm để xây nền móng. Cái móng này sau khi xây xong, thì xây cái nhà như thế nào ở bên trên đều không có vấn đề gì.

Các vị hiện tại học giáo cũng vậy, giảng Kinh cũng vậy, niệm Phật cũng vậy, không có cái nền móng, không có cái gốc. Trong tình hình như vậy cho đến khi già, đến khi chết, giống như Tô Đông Pha đến lúc lâm chung nói chỗ này dùng không đắc lực.

Tô Đông Pha không có thành tựu. Khi tôi mới học Phật, còn chưa xuất gia, thầy Lý đã cảnh báo tôi, bởi vì khi đó còn là thân phận cư sĩ. Ngài đã nói với tôi, người xưa đừng học Tô Đông Pha, người nay đừng học Lương Khải Siêu.

Hai người này đều là nhân vật vô cùng nổi tiếng ở trong giới Phật Giáo, nhưng đều không có thành tựu, nói đến Phật học thì họ đều thông thạo, nói rõ ràng đâu ra đấy, mà một câu cũng không làm được.

***